Z życia szkoły!

Regulamin korzystania z darmowych podręczników…

  Czytaj dokument

Statut Gimnazjum nr 2 im. J. Słowackiego w Kaliszu

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Ostatnia aktualizacja: 8.09.2015 r.

Regulamin naszej szkoły…

Regulamin gimnazjum podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zobowiązuje do stawiania sobie najwyższych celów na miarę własnych możliwości. Tworzy warunki do samorządności, samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły…

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Ocena zachowania…

Szkolny system oceniania zachowania: śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków uczenia w szkole i poza szkołą, funkcjonowanie w środowisku szkolnym, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, dbałość o honor i tradycje szkoły.
Kryteria na poszczególne oceny z zachowania…

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Wewnątrzszkolne ocenianie…

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów …

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Program wychowawczy…

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Program profilaktyki…

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Koncepcja pracy szkoły 2014/2019…

  Czytaj dokument

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016…

  Czytaj dokument

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego…

  Czytaj dokument